måndag 7 december 2009

Mycket viktig artikel på Newsmill: "Hög invandring och mångkulturella ideal hotar välfärdsstaten"

Alla borde läsa den nya Newsmill-artikeln "Hög invandring och mångkulturella ideal hotar välfärdsstaten" av Gunnar Sandelin, och även se till att så många andra grundlurade svenskar som möjligt får läsa artikeln!

Några utdrag:

Invandringens sociala och ekonomiska verklighet finns långt bort från den politiska och mediala elit som lever i solida bostadsområden, där högavlönade umgås med likasinnade. För dem är det av större betydelse att värna sina karriärer och där ingår att demonstrera att de är goda och progressiva människor. Det är viktigare än att allsidigt rapportera om det ansvarslösa asylmottagandets kostnader och konsekvenser


Den politiska och mediala elitens oförmåga att bemöta Sverigedemokraterna med sakargument istället för värderingar är ett uttryck för bristande självreflektion. SD:s opinionsmässiga framgångar har sin grogrund i ett tomrum som politiker och media i samspel skapat under flera decennier. Våra etablerade riksdagspartier har under alla år aldrig gett väljarna något alternativ att rösta vare sig för eller emot en mer restriktiv asylpolitik och mångkulturalism.

Journalisterna har undvikit att allsidigt belysa konsekvenser och kostnader samt förtigit information som pekar på att massiv invandring och särartsfrämjande mångkulturalism tillsammans underminerar välfärdssamhället. Ett nyligt exempel på medias ovilja att problematisera sådant är federala amerikanska myndigheters beräkningar att muslimernas andel av EU:s befolkning kommer att fyrdubblas fram till 2050. Detta påverkar vårt samhälle i grunden, oavsett vad vi råkar tycka, och därför diskuterades det öppet i flera andra länder i höstas, men inte i Sverige. Gynnar det yttrandefriheten?


Emellertid kan en majoritet av de asylsökande som fått stanna i Sverige under närmare 30 år varken klassas som flyktingar eller skyddsbehövande enligt internationella konventioner och svensk lag. Går man igenom statistiken framstår Sveriges asylmottagande till stor del som immigration. Konsekvensen är att asylrätten urholkats för de mest behövande som har asyl-/flyktingskäl. I förhållande till sin folkmängd har Sverige under många år legat i topp i Europa om man räknar mottagna asylsökande (per capita) och har exempelvis under senare år beviljat cirka fyra gånger fler asylansökningar per 1000 invånare än Danmark. Sedan 1980 har permanent uppehållstillstånd (PUT) beviljats drygt 354 000 asylsökande, men sammanlagt är det endast knappt en av tio som verkligen haft flyktingstatus, eftersom asyl bara ges till den som klassats som flykting enligt FN-konventionen.


Idag kommer en majoritet av de utomeuropeiska invandrarna till Sverige genom anhöriginvandring. Under 2008 var den tre gånger så stor som asylinvandringen. Det är också anhöriga som kommer att öka mest i framtiden, men varken Migrationsverkets eller SCB:s statistik ger klara besked om vilka anhöriga som avses. För att få en tydlig bild av asylmottagandets hela omfattning är det angeläget att vi snarast får en enhetlig nationell statistik över anhöriginvandringen. I väntan på besked torde en till två anhöriga i snitt per asylsökande vara en rimlig uppskattning (enligt beslutsfattare på Migrationsverket). Det innebär att mellan 700 000 och cirka en miljon personer fått PUT till följd av asylprocessen under närmare 30 år, men att de flesta av dem vare sig är flyktingar, skyddsbehövande eller anhöriga till sådana.

Enligt Migrationsverkets årsrapport 2008 saknar 96 procent av de asylsökande handlingar som styrker vilka de är!

Läs hela artikeln nu, och sprid den!

Inga kommentarer: