söndag 22 augusti 2010

Spegling av Sverigedemokraternas hemsida: Generella riktlinjer för en sverigedemokratisk region- och landstingspolitik

Detta är en spegling av sidan på adressen:
http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/generella-riktlinjer-for-en-sverigedemokratisk-region-och-landstingspolitik/
(med anledning av de odemokratiska attackerna mot SD:s hemsida)


Generella riktlinjer för en sverigedemokratisk region- och landstingspolitik


InledningSverigedemokraterna är ett parti med ambitionen att påverka beslutsfattandet på alla nivåer i samhället. Sedan valet 2006 finns partiet representerat tre av landets region- och landstingsfullmäktigeförsamlingar. Vi tar vår viktiga, nyvunna roll i svensk politik på största allvar och har för avsikt att på bästa sätt förvalta det förtroende som väljarna gett oss.


Detta program drar upp de generella riktlinjerna för en sverigedemokratisk region- och landstingspolitik. Det är utifrån dessa riktlinjer som partiets region- landstingspolitiker runt om i landet lägger fram sina tankar och förslag kring hur deras respektive regioner och landsting ska styras och förvaltas. Det är dock viktigt att vara medveten om att varje region och landsting har en unik situation med sina egna förutsättningar. Det finns därför inget utrymme för att i en centralt antagen programförklaring som denna gå särskilt djupt in i de olika frågor som behandlas. Detta program anger i första hand målen. Hur färden ska gå är upp till våra politiker i regionerna och landstingen att själva bestämma utifrån de lokala förutsättningar som råder.


Viktigt att poängtera är också att en prioritering utifrån de lokala förutsättningarna måste göras eftersom samtliga målsättningar rimligtvis inte kan uppnås samtidigt. Sverigedemokraterna känner ett stort ansvar för att svensk vård ska förbättras och att skattepengarna används på ett sätt som medborgarna tycker är rimligt. Region- och landstingsverksamheten ska renodlas till sjukvård, kollektivtrafik, värnande av det regionala kulturarvet och regionala utvecklingsfrågor.


Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, Sverigevänligt parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer. Partiet låter sig av den anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken. I region- och landstingspolitiken samarbetar vi med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.


Hälso- och sjukvård


Inledning


Vi anser att hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad via skattesedeln, ges efter behov och ha god tillgänglighet. För att förtroendet för det gemensamma svenska välfärdsystemet ska kunna återfås krävs det att vården lever upp till de krav och förväntningar som svenska medborgare har.


Sverigedemokraterna ser till hela Sveriges bästa och anser det därför vara av ytterst vikt att det skapas en jämn och god vård över hela landet så att inte regionala obalanser uppstår. Vi lägger heller inget egenvärde i vem som driver sjukvården. Vår ledstjärna är bästa möjliga vård per krona, oavsett om vården drivs i offentlig eller privat regi. Privata aktörer som är skattefinansierade ska vara jämställda offentliga aktörer.


Alla människor ska bemötas likvärdigt i landstingets verksamheter. Man ska känna trygghet och tillit till vårdgivaren. Detta innebär bland annat att ingen särbehandling av människor får ske utifrån ovidkommande kriterier och att landstingen ska tillhandahålla evidensbaserad vård, alltså vård enligt beprövad medicinsk erfarenhet. För att hålla en hög nivå på vården, är det av stor vikt att sjukvården i Sverige håller sig väl uppdaterad om forskning, mediciner och diagnoser som förekommer i andra länder. De som ställer religiösa, kulturella eller etniskt grundade särkrav får vända sig till annan vårdgivare och själva bekosta sin behandling.


All personal ska kunna kommunicera på god och förståelig svenska.


Sverigedemokraternas förslag

1. Ingen särbehandling av människor får ske utifrån ovidkommande kriterier.


2. Landstingen ska tillhandahålla evidensbaserad vård, alltså vård enligt beprövad medicinsk erfarenhet. För att hålla en hög nivå på vården är det av stor vikt att sjukvården i Sverige håller sig väl uppdaterad om forskning, mediciner och diagnoser som förekommer i andra länder.


3. De som ställer religiösa, kulturella eller etniskt grundade särkrav får vända sig till annan vårdgivare och själva bekosta sin behandling.


4. All personal ska kunna kommunicera på god och förståelig svenska.


Primärvård


Primärvård är den första linjens sjukvård som folk kommer i kontakt med. Det är i primärvården som behovet av tillgänglighet är som störst. Tillgänglighet och god kvalitet är två viktiga faktorer för att känna trygghet, speciellt för äldre människor. Primärvården, med allmänläkare, är också den vårdinstans där det största behovet av personalförstärkning finns.


En ökad valfrihet inom primärvård är en nyckelfaktor för god vård. Genom samarbete mellan sjukhus och primärvård skulle efterfrågan av specialister inom exempelvis geriatrik kunna tillgodoses bättre.Sverigedemokraterna vill ändra vårdgarantin, från dagens 0-7-90-90, till 0-3-30-30, för samtliga vårdtagare. Detta innebär att primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag som vård söks, läkarbesök inom primärvården ska erbjudas inom 3 dagar, från att beslut om remiss fattas får det gå högst 30 dagar till första besöket och från att beslut om behandling fattas får det gå högst 30 dagar till behandlingen påbörjas. Detta betyder att en vårdtagare inte ska behöva vänta mer än 63 dagar förrän behandling har påbörjats, att jämföra med dagens 187 dagar.


Mycket av läkarnas tid upptas av sådant som sjuksköterskor med särskild vidareutbildning skulle kunna utföra. Att skriva ut recept för enklare åkommor och annat pappersarbete skulle med fördel kunna delegeras och på så vis skapa ett bättre flöde av vårdtagare. Högre effektivitet i allmänläkarnas arbetsroll i kombination med högre tillgänglighet inom primärvården skulle minska patienttrycket på sjukhusens akutmottagningar.


Sverigedemokraterna vill effektivisera sjukvården genom att låta de olika yrkesrollerna i högre grad utföra det arbete de är utbildade för. Genom att låta läkare arbeta som läkare istället för att syssla med administrativa uppgifter ökar läkartillgängligheten. Dessutom vill partiet att fler avancerade specialistsjuksköterskor utbildas som kan överta en del av läkarnas uppgifter.

För många äldre skulle hembesök av läkare innebära en ökad trygghet. Det leder även till färre dyra akutbesök, ofta med tillhörande ambulanstransporter. Samarbetet mellan kommun och landsting behöver både förbättras och fördjupas, bland annat bör landstingen aktivt arbeta med förebyggande åtgärder i hemmet för att minska bland annat fallolyckor för äldre.

Läkemedelsrekommendationer till läkare ska kontinuerligt ses över, för att minska både konsumtionen och utskrivningen av medicin i de fall det finns likvärdiga men mindre dyra preparat. Överkonsumtionen av läkemedel kostar miljontals kronor varje år och bidrar dessutom till en negativ miljöpåverkan.


Sverigedemokraternas förslag

1. Vårdgarantin ska ändras från dagens 0-7-90-90 till 0-3-30-30.


2. Fler avancerade specialistsjuksköterskor ska utbildas.


3. Äldre ska kunna få hembesök av läkare.4. Läkemedelsrekommendationer till läkare ska kontinuerligt ses över.


Patientinflytande


Sverigedemokraterna menar att möjligheten att fritt välja vårdgivare är viktig. Sverigedemokraterna förordar därför införandet av vårdpeng som följer vårdtagaren till den vårdgivare han eller hon väljer. Systemet är flexibelt och konkurrensutsätter vårdgivarna som blir beroende av att ha bra tillgänglighet, ge bra service och erbjuda god vård för att behålla sina vårdtagare. En av vårdtagaren vald allmänläkare, bör få ansvar för uppföljning och kontakt med vårdtagaren tills att denna förklaras frisk. Med ett system där allmänläkaren får större ansvar för hela behandlingskedjan blir det inte den enskilde vårdtagarens uppgift att kämpa för god vård, utan läkarens. Vårdenheten ska få ersättning baserat på prestation, och få betalt för den vård som man utför.


Alla vårdtagare har rätt till vård utförd av personal som talar god svenska. Vårdtagare som önskar har också rätt att ha med sig tolk. Denna ska dock inte finansieras av landstinget eller regionen om inte särskilda skäl föreligger. Om tolk behövs, under en asylsökandes vistelse i Sverige, ska Migrationsverket finansiera detta.


Sverigedemokraternas förslag

1. Det ska vara fritt att välja vårdgivare.


2. Vårdpeng, som följer patienten, ska införas.


3. Vårdgivaren ska få ersättning baserat på prestation.


4. Landsting och regioner ska inte bekosta tolk om inte särskilda skäl föreligger.Tandvård


Kostnaderna för tandvård har gjort att många avstår från, eller helt enkelt inte har råd, att ge sina tänder den vård de behöver. Detta har lett till allt fler allvarliga, dyra och svårbehandlade tandskador. Det finns även ett samband mellan dålig munhälsa och sjukdomar. Munnen tillhör och påverkar resten av kroppen. Samarbetet och utbytet av kunskap mellan tand- och sjukvården måste förbättras och förebyggande tandvård måste prioriteras.


Sverigedemokraterna vill att tandvården ska vara gratis fram till den dag man fyller 20 år. Ett nytt högkostnadsskydd avseende tandvårdskostnader ska införas och innefatta alla över 20 år.


Undersökningsavgiften ska hållas låg, så att medborgarna uppmuntras till regelbunden kontroll av munhälsan. För personer över 20 år som studerar, ska särskilda subventioner finnas.


På sikt är det Sverigedemokraternas uppfattning att tandvården ska inrymmas inom sjukvårdens högkostnadsskydd, och att patientavgifterna ska harmonieras med sjukvården.


Sverigedemokraternas förslag

1. Tandvården ska vara gratis upp till 20 år.


2. Undersökningsavgiften ska hållas låg, för att uppmuntra regelbunden kontroll av munhälsan.


3. För studerande över 20 år ska särskilda subventioner finnas.4. Ett nytt högkostnadsskydd avseende tandvårdskostnader ska införas och innefatta alla över 20 år.


5. På sikt ska tandvården ingå inom sjukvårdens högkostnadsskydd, och patientavgifterna harmoniseras med sjukvården.


Habilitering och hjälpmedel


Människor som är beroende av hjälpmedel i sitt dagliga liv ska ges goda förutsättningar att klara ett självständigt liv. En god ekonomisk hushållning är central i både sverigedemokratisk kommunpolitik och landstingspolitik och därför är samordning av resurser och verksamhet mellan landsting och kommun är av hög prioritet.


Sverigedemokraternas förslag

1. Samordningen mellan kommuner och landsting vad avser habilitering och hjälpmedel ska förbättras.


Förebyggande hälsovård


En grundförutsättning för god livskvalitet är god hälsa. Genom val av livsstil ansvarar individen i första hand själv för sin hälsa. Det förebyggande arbetet mot överdriven alkoholkonsumtion, tobak och andra droger måste prioriteras, liksom kampen mot det stora antalet oönskade graviditeter och aborter som sker i vårt samhälle och ökningen av sexuellt överförbara sjukdomar. Det är viktigt att bedriva ett aktivt folkhälsoarbete i samarbete med samhällsaktörer såsom folkbildare och folkrörelser för att uppmuntra till en hälsosam livsstil.


Sverigedemokraterna vill se ett mer aktivt samarbete mellan skolhälsovården och landstingen när det gäller skolungdomars hälsa. Den allt mer överviktiga befolkningen kommer innebära stora belastningar på sjukvården i framtiden, om inte riktade insatser mot överdriven fetma görs tidigt. Viktigt är också kampen mot ätstörningar bland ungdomar. Därför är det viktigt att regioner och landsting uppmuntrar skolor att serverar näringsrik och hälsosam kost.För att tidigt upptäcka cancer inom riskområdena vill Sverigedemokraterna att erbjudanden om gratis prostatacancerprov (PSA), gynekologisk cellprovtagning och mammografi per automatik, och med regelbundenhet, skickas ut till alla personer som uppnått medicinskt betingad ålder.


Genom att förse medborgarna med kunskap och möjligheter till att leva ett hälsosamt och positivt liv, kan livsglädjen öka och i takt med detta minskar långtidssjukskrivningar, missbruk och andra sociala problem.


En god hälsa går hand i hand med upplevd känsla av samhörighet, meningsfullhet och trygghet. Det krävs både kunskap och eget ansvar för att skaffa sig god hälsa och det är genom valet av livsstil som individen påverkar och ansvarar för sin egen hälsa. När hälsan försämras är det negativt för den enskilde men även för samhället. Vi vill öka kunskapen om hälsovård.

Genom att ge människor eget ansvar och genom en politik som skapar möjligheter för var och en att forma sitt liv och sin framtid, ökar tilltron och ansvarstagandet i samhället i stort. För sjukvården får det enbart positiva konsekvenser, människor tar personligt ansvar och möjligheterna att påverka sin egen livssituation ger incitament till en god hälsa.


Det ligger huvudsakligen på familjen att se till att barn och ungdomar tidigt lär sig att ta ansvar för sin egen hälsa. Samhällets institutioner såsom skola och sjukvård är komplement som ska bistå familjerna samt bidra med förebyggande åtgärder som motverkar framtida problem. Vi investerar för framtiden vilket ger god avkastning genom de positiva effekter en sund livsstil medför.


Sverigedemokraternas förslag

1. Landsting och regioner ska erbjuda gratis och regelbunden prostatacancerprov (PSA), gynekologisk cellprovtagning och mammografi till alla personer som uppnått medicinskt betingad ålder.


2. Det förebyggande arbetet mot överdriven alkoholkonsumtion, tobak och andra droger måste prioriteras, liksom kampen mot det stora antalet oönskade graviditeter, aborter och sexuellt överförbara sjukdomar.


3. Regioner och landsting ska uppmuntra skolor att servera näringsrik och hälsosam kost.Psykiatri


Psykisk ohälsa har blivit ett akut folkhälsoproblem. Depressioner har blivit allt vanligare. Särskilt oroande är den utbredda ohälsan hos ungdomar. För de som ligger i riskzonen att drabbas krävs det tidiga terapeutiska insatser och en samverkan mellan kommuner och landsting. Genom samverkan med socialtjänst och skola, samt genom en effektivisering och ökad flexibilitet, kan psykiatrin dels agera förebyggande och dels ge rätt vård i rätt tid.


Primärvården behöver bli bättre på att hjälpa människor med begynnande psykiska besvär. Ett tätt samarbete mellan psykiatrin och primärvården behövs för att tillgodose vårdtagarnas behov. Både de med lindrig psykisk ohälsa, och de med allvarligare psykiska sjukdomar ska bli hjälpta på adekvat sätt. I dagsläget förekommer det att många som har behov av terapi enbart ges medicinsk behandling. Om en sådan person får samtalsterapi så kan denne bli hjälpt för många år framöver, medan medicinsk behandling i många fall inte löser problem långsiktigt, utan ger en tillfällig lindring under den tid medicineringen pågår.


Sverigedemokraterna ser också allvarligt på hur tidigare psykiatrireformer har misslyckats och hur nedmonteringen av institutionsvården fått negativa konsekvenser för vårdtagare och samhället som följd. Därför förespråkar vi att nya inrättningar skapas så att de som behöver hjälp verkligen får det, samt att samhället skonas från farliga personer som idag begår allvarliga brott. Många psykiskt funktionshindrade är i stort behov av struktur i sin vardag och skulle med fördel kunna bo på mer avskilda inrättningar i en harmonisk miljö, istället för dagens pendling mellan sjukhus, öppet boende och statliga institutioner. Psykiskt sjuka som utgör en samhällsfara behöver också ett bättre omhändertagande. Samhället bör prioritera tryggheten för de medborgare som bor ute i samhället, framför de sjuka individernas rätt att fritt leva ute i samhället. Slutna inrättningar skulle därför vara ett bättre alternativ än dagens misslyckade vård.


Samarbetet med både öppen och sluten vård måste förbättras. Det är inom psykiatrin som behovet av kontinuitet och samarbete mellan olika vårdgivare är som störst. Samtidigt måste inflytandet för anhöriga och vårdtagare öka vad gäller behandlingsmetod och vårdgivare.


Sverigedemokraternas förslag

1. Ett tätt samarbete mellan psykiatrin och primärvården behövs för att tillgodose patienternas behov.


2. Landsting och regioner bör i större utsträckning fokusera på långsiktig terapi, snarare än kortsiktig medicinering.


3. Landsting och regioner ska åter erbjuda institutionalisering för psykiskt sjuka som skulle må bra av ett slutet boende.4. Prioritet bör ligga vid trygghet för medborgare ute i samhället, framför den sjuka individens rätt att leva fritt ute i samhället.


5. Ökad inflytande för anhöriga och patienter gällande behandlingsmetod och vårdgivare.


Tillgänglighet


För att förbättra hälsan, och för att förbättra vårdens tillgänglighet, krävs en väl fungerande sjukvårdsrådgivning. Många vårdsökande klarar sig med medicinska råd över telefon, samt tips om receptfria behandlingsmetoder, och sjukvårdsrådgivningen fyller där en viktig roll. Duktig personal och kortare telefonköer hos sjukvårdsrådgivningen kan minska köerna till vård och till tidsbokning på vårdcentralerna.

Långa väntetider för vård medför onödigt lidanden och kostnader för såväl vårdtagare som landsting. Dålig tillgänglighet och långa köer inom sjukvården orsakas i första hand inte av personalbrist, utan snarare av bristande effektivitet i organisationen och dålig politisk styrning. Landstingsverksamhet med otillräckliga telefontider och krångliga bokningssystem drabbar vårdtagaren men får även konsekvensen att akutmottagningarna blir överbelastade. Det är av stor vikt att landstinget har generösa telefontider och bokningssystem som har vårdtagaren i fokus.


En primärvård som möter medborgarens behov av vård borde rimligtvis innebära att det är möjligt att erhålla vård utan att boka tid först, därför vill Sverigedemokraterna införa tider för akuta besök inom primärvården.


Sverigedemokraternas förslag


1. Regionerna och landstingen ska ha generösa telefontider och bokningssystem som har patienten i fokus.


2. Akuta besök ska införas inom primärvården.Regional utveckling


Regionerna och landstingen har utöver hälso- och sjukvården en kulturbevarande roll och är en viktig faktor för den regionala utvecklingen.


Turism


Sverige har, genom vackra naturmiljöer, många sjöar, stolt kulturhistoria och historiskt sevärda platser, mycket goda förutsättningar för en framgångsrik turistnäring. Sverigedemokraterna vill erbjuda turister möjligheten att se allt det fantastiska i vårt land – vår natur, historia och allt annat som vi är stolta över. Vi ser turismen som en viktig inkomstkälla för Sverige. En ökad turism stimulerar näringslivet och ger ökade skatteintäkter, men kräver goda kommunikationer, bra offentlig service och att vi vårdar och framhäver vårt kulturarv.


Regionernas uppgift är att medverka till god samordning för alla parter inom turistnäringen och att agera för regionens intressen i nationella och internationella sammanhang. Prioriteringen bör vara att attrahera fler turister till Sverige och det egna landskapet genom effektiv marknadsföring, och ett mycket gott omhändertagande av våra besökare.


Sverigedemokraternas förslag

1. Prioritering bör vara att attrahera fler turister till Sverige och det egna landskapet genom effektiv marknadsföring, och ett mycket gott omhändertagande av våra besökare.


KulturSverigedemokraterna anser att kulturella satsningar är viktiga såväl regionalt som lokalt och nationellt. Det svenska kulturarvet bör, med anledning av dess utsatthet i dagens Sverige, prioriteras och stärkas. Vad vår kultur behöver är en långsiktig, medveten och kontinuerlig upprustning.


Tyvärr har den svenska och folkliga kulturen och kulturarvet länge fått stå tillbaka för en liten kulturelits radikala och ”moderna” uppfattningar om kultur. Kultursatsningar inom landsting och regioner ska syfta till att utveckla det lokala, regionala och nationella kulturarvet.


I många regioner och landsting kan budgetramen för kulturnämnden minskas kraftigt, samtidigt som väsentliga kultursatsningar, med ovanstående prioriteringar, kan få ökade anslag.


I en del regioner och landsting går kulturbidrag till studieförbund. Sverigedemokraterna anser inte att studieförbund ligger inom regionernas och landstingens ansvarsområde. Därför bör sådana bidrag omedelbart upphöra.


Sverigedemokraternas förslag

1. Kultursatsningar inom landsting och regioner ska syfta till att utveckla det lokala, regionala och nationella kulturarvet.


2. Landsting och regioner ska inte ge kulturbidrag till studieförbund, eftersom det inte ligger inom landstingens och regionernas ansvarsområde.


Tillväxt och företagsamhet


Sverigedemokraterna värnar tillväxten. På regional nivå tar sig detta uttryck genom en politik som gynnar entreprenörsanda, innovationer och underlättar startande av företag. Bildandet av innovationsbolag tillsammans med näringsliv och forskningscentrum kan stimulera till sådan utveckling.Sverigedemokraternas förslag

1. Innovationsbolag bör bildas tillsammans med näringsliv och forskningscentrum för att stimulera tillväxten.


Kollektivtrafik


För att upprätthålla en hög levnadsstandard krävs det att det finns väl fungerande och miljövänlig transport och kommunikation. Detta är viktigt för alla medborgare, för den kommunala och regionala servicen, för näringsliv och inte minst för turismen. Medborgarnas och näringslivets transportbehov kräver en god tillgänglighet för att vi ska få en positiv utveckling samhällsekonomiskt.


Kollektivtrafik är bra för att minska miljöskador på naturen. För att bästa miljömässiga effekt ska uppnås krävs att kollektivtrafikens alla destinationer har tillräckligt med resenärer, annars blir dessa resor istället en miljöbelastning. Dock är det också viktigt att ha en kollektivtrafik som möjliggör en levande landsbygd. Det är regionernas och landstingens uppgift att se till att kollektivtrafiken bedrivs både miljövänligt och kostnadseffektivt. En översikt över kollektivtrafikens resor, priser och fordonspark bör regelbundet göras för att få högsta möjliga kostnadseffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Vid upphandling ska trafiksäkerhetsmässig hänsyn tas.


Sverigedemokraternas förslag

1. Alla fordon inom kollektivtrafiken ska om möjligt övergå till att använda energi av miljövänligt slag.


2. Kollektivtrafiken ska effektiviseras både ekonomiskt och miljömässigt.


3. Det är regionernas och landstingens uppgift att se till att kollektivtrafiken bedrivs både miljövänligt och kostnadseffektivt.4. En översikt över kollektivtrafikens resor, priser och fordonspark bör regelbundet göras för att få högsta möjliga kostnadseffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan.


5. Vid upphandling ska trafiksäkerhetsmässig hänsyn tas.


Infrastruktur


Utbyggnaden av infrastruktur är för regioner en prioriterad fråga. Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att staten underhåller hela vägnätet samt satsar på utbyggnad av motorvägar, riksvägar och tågnätet. I grunden ska staten stå för underhåll och utbyggnad av vägnätet, men i undantagsfall kan regioner och landsting, av eget intresse, söka alternativa finansieringslösningar. Bristande säkerhet på vägar påverkar sjukvården, folkhälsan och turismen. Det är därför viktigt att respektive region påverkar staten och vägverket att öka säkerheten och kvaliteten på vägarna.


Sverigedemokraternas förslag

1. Det är viktigt att regioner påverkar staten och vägverket för att öka säkerheten och kvaliteten på de regionala vägarna.


2. I grunden ska staten stå för underhåll och utbyggnad av vägnätet, men i undantagsfall kan regioner söka alternativa finansieringslösningar.


Personal och förvaltning


PersonalInom regioner och landsting ska all personal rekryteras baserat på yrkeskompetens. All personal ska tala, god svenska, uppträda professionellt i sin yrkesroll och agera på föredömligt sätt. Diskriminering får under inga omständigheter förekomma.


Personalen är landstingets viktigaste resurs. Löner och arbetsvillkor ska vara attraktiva, samtidigt som vårdtagarnas tillfrisknande och välmående måste stå fokus. En god arbetsmoral, och ett gott patientbemötande, är av största vikt, och organisation, chefer, löner och arbetsvillkor påverkar i hög grad personalens arbetsinsats.


Utbildning och nytänkande är två viktiga drivkrafter för utveckling, men samtidigt är den sociala aspekten av vården mycket viktig. Kompetensutveckling handlar även om att öka sin sociala förmåga och för detta är det viktigt att det finns tid till möte mellan vårdare och vårdtagare. Det är också viktigt att förutsättningar och arbetsmiljö förbättras så att äldre och erfaren personal finns kvar inom vården.


Som arbetsgivare har regionen och landstinget ett ansvar att motivera personalen och erbjuda kompetensutveckling samt karriärmöjligheter.


Regioner och landsting ska vara mycket lyhörda gentemot personalen och vara öppna för nya problemlösningar. Vid chefstillsättningar vill vi att det sker en grundlig kvalitetssäkring av kompetensen hos dem som rekryterar högre befattningshavare inom personalfunktionen samt högre verksamhetschefer. All tillsättning ska ske utifrån kompetens, ingen politisk hänsyn tas och ingen kvotering får förekomma.


Sverigedemokraternas förslag

1. All personal ska kommunicera muntligt och skriftligt på god svenska.


2. All tillsättning av personal ska ske utifrån kompetens.


3. Diskriminering får under inga omständigheter förekomma.4. Grundlig kvalitetssäkring av kompetens ska ske hos dem som rekryterar högre befattningshavare inom personalfunktionen samt högre verksamhetschefer.


Ekonomi


I framtiden kommer efterfrågan på vård att öka, och andelen multisjuka blir allt fler då befolkningen lever allt längre. Det kommer att kräva ekonomisk tillväxt, att resurserna ökar, men främst att man hushåller med de befintliga resurserna. Långsiktiga strategier, minskad administration och flexibelt tänkande ska kunna ge medborgarna bästa vård.


Satsningar i projekt och program med oklara målbeskrivningar och diffusa riktlinjer ska inte förekomma.


Det är viktigt att verksamheten genomsyras av en god ekonomisk hushållning som ger ett överskott, vilket kan återinvesteras i verksamheten samt avsättas till framtida pensioner.


Landstingsskatten ska hållas så låg som möjligt.


Sverigedemokraternas förslag

1. Regionerna och landstingen ska förespråka god ekonomisk hushållning med långsiktiga strategier.


2. Regioner och landsting ska hålla nere administrationskostnaderna.3. Landstingsskatten ska hållas så låg som möjligt.


Miljö


Regioner och landsting spelar en viktig roll i miljöarbetet. En väl planerad kollektivtrafik, hushållning med resurser och val av miljövänliga alternativ är områden där regioner och landsting kan bidra till ett miljövänligt samhälle. Vår vision är att regioner och landstings arbete och verksamhet inte ska påverka miljön eller klimatet på ett negativt sätt. Man bör också ställa krav på läkemedelsindustrin att erbjuda läkemedel som inte är skadliga för miljön. Konkret innebär det en nollvision avseende läkemedelsrester i mark, vatten och luft.


Enbart miljövänliga tjänstefordon bör tillhandahållas inom regioner och landsting. All kollektivtrafik bör, som tidigare nämnts, använda miljövänliga bränslen, gärna närproducerade, för att få bästa ekonomiska och miljömässiga regionala effekt.


Sverigedemokraternas förslag

1. Regionerna och landstingen ska förespråka en nollvision avseende läkemedelsrester i mark, vatten och luft.


2. Endast miljövänliga tjänstefordon bör tillhandahållas inom regioner och landsting.


3. All kollektivtrafik bör drivas med miljövänliga bränslen, gärna närproducerade.


UtbildningRegioner och landsting ska inte syssla med folkhögskoleverksamhet eller annan utbildningsverksamhet, med undantag för utbildning som gynnar kärnverksamheten. Stöd till sådan verksamhet ska inte förekomma om inte regionens eller landstingets egen verksamhet direkt gynnas av sådant stöd.


Sverigedemokraternas förslag

1. Regioner och landsting ska inte syssla med folkhögskoleverksamhet eller annan utbildningsverksamhet, med undantag för utbildning som gynnar kärnverksamheten.


2. Stöd till folkhögskoleverksamhet ska inte förekomma såvida inte regionens eller landstingets egen verksamhet direkt gynnas av sådant stöd.


Inga kommentarer: